Horizont událostí / Event Horizon

2010
video projekce
video projection

”Horizont událostí je plocha v prostoročasu, která pro daného pozorovatele vymezuje oblast, ze které ho nemůže dosáhnout žádné záření. Pokud částice pronikne vnějším horizontem, dostane se pod horizont událostí a nemůže se vrátit do původního prostoročasu.”*

Projekce ”Horizont událostí” video-koláž konstruovaných události s těmi, které se skutečně staly. V momentě, kdy s odstupem času sledujeme jejich záznam jsou již minulostí, kterou nelze vrátit zpět a jejich pravdivost přestává být podstatnou.

Event Horizon in the area of space for which the observer identifies the area from which it can´t reach any radiation. If the particles penetrate the outer horizon, get under the event horizon and can not return to the original space-time. “*

*from the Physical Theory

The projection entitled Event Horizon is a pictorial video-collage of the past events. The viewer doesn´t know whether they actually happened or whether they were staged. In both cases the events can be regarded in some respects as equally important and equally unimportant. At this point, they are already the past that can´t be undone.